Informējam, ka, pamatojoties uz 2005. gada MK noteikumu Nr. 622 grozījumiem 2018. gada 4. decembrī, sākot ar 2020. gada 1. janvāri visiem degvielas lietotājiem (juridiska vai fiziska persona, kas LR komercreģistrā reģistrēti kā komersants vai nodokļu maksātāju reģistrā kā saimnieciskās darbības veicējs), kas izmanto degvielu, izņemot gāzi, savām vajadzībām VID (Valsts ieņēmumu dienests) ir jādeklarē degvielas uzglabāšanas tvertnes, kuru tilpums ir vismaz 1m3. Lai gan MK noteikumi paredz, ka jādeklarē tikai stacionārās tvertnes, ieteicams deklarēt arī pārvietojamās tvertnes (t.s. kubi).

VID ziņojumā ir teikts, ka degvielas tvertnes ir jādeklarē VID EDS sistēmā. Iesniegums jāiesniedz sadaļā "Reģistri" par katru tvertni atsevšķi un tajā jānorāda šāda informācija:

  1. tvertnes atrašanās vietas adrese (nepieciešamības gadījumā būs iespēja norādīt arī papildu informāciju par tvertnes atrašanās vietu);

  2. tvertnes numurs (nav obligāti);

  3. tvertnes nominālais tilpums;

  4. datums, no kura tvertne tiks izmantota (reģistra aizpildīšanas datums vai datums nākotnē, piemēram, ja notiek tvertnes lietotāju maiņa).

Gadījumā, ja vienu tvertni izmanto vairāki lietotāji kopā, tad informācija par tvertni ir jādeklarē katram lietotājam, sadaļā “Papildu informācija par tvertnes atrašanās vietu, norādot, ka tvertni kopīgi lieto vairāki lietotāji.

Ja VID deklarētā tvertne vairs netiks izmantota, tvertņu reģistrā būs jāiesniedz informācija, norādot datumu, līdz kuram tvertne tika izmantota.

 

Instrukcija pareizai degvielas uzglabāšanas tvertņu reģistrācijai ir pieejama ŠEIT.