“VAKS mobile mobilās aplikācijas lietošanas noteikumi

Mobilā aplikācija "VAKS mobile" ir “VAKS KOOPERATĪVĀ SABIEDRĪBA (VAKS), reģistrācijas Nr. 4410300573 , lietotne. Šie mobilās aplikācijas "VAKS mobile" lietošanas noteikumi (Noteikumi) ir spēkā un attiecas uz personu, kura ir lejupielādējusi mobilās aplikācijas "VAKS mobile" programmatūru savā viedierīcē (AppStore, Google Play) (turpmāk tekstā Lietotājs). Pieņemot Noteikumus, Lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar Noteikumiem un piekrīt to nosacījumiem. Ja Lietotājs neapstiprina šos noteikumus, turpmāka šīs lietotnes izmantošana nav iespējama.

1. Mobilās aplikācijas "VAKS" apraksts

1.1. Izmantojot mobilo aplikāciju "VAKS mobile", lietotājs var elektroniski pieteikt gaidīšanai rindā savu atvesto kravu uz VAKS graudu elevatoru Valmierā, piesaistot mobilajai aplikācijai "VAKS mobile" viņam piederošās vai pārvadājumu pakalpojumu ņemošās saimniecības juridisko nosaukumu(turpmāk tekstā- saimniecību) , kuras/u vārdā viņš veic kravu piegādi.

1.2. Mobilā aplikācija "VAKS" tiek izmantota, pamatojoties uz vienkāršu licenci, kuru VAKS ir izsniedzis Lietotājam. Vienkārša licence ir bezmaksas un darbojas no brīža, kad mobilā aplikācija "VAKS mobile" ir lejupielādēta viedierīcē, līdz tās dzēšanai.

1.3. VAKS Lietotājam ierodoties VAKS Valmieras elevatora gaidīšanas laukumā Abula ielā 1 (intensīvas sezonas laikā), vai pie pirmreizējas kravas svēršanas Mūrmuižas ielā 18 (mazāk intensīvas sezonas laikā), ar “VAKS mobile lietotni veic kravas piegādes apstiprinājumu izvietotajā terminālī.

1.4. Ar mobilo aplikāciju "VAKS mobile" piesaistītā saimniecība/saimniecības un pieteiktās kravas redzamas galvenajā izvēlnē. Informācija par pieteiktajām un nodotajām kravām tiek glabāta Lietotāja viedierīcē 24 stundas no kravas reģistrēšanas brīža.

2. Mobilās aplikācijas "VAKS" lietošana

2.1. Lai izmantotu mobilo aplikāciju "VAKS mobile", Lietotājam tā ir jālejupielādē savā viedierīcē.

2.2. Lietotājam nepieciešams autentificēties, ievadot prasīto informāciju.

2.3. Mobilās aplikācijas "VAKS mobile" piedāvāto funkciju korekta darbība ir atkarīga no Lietotāja izmantojamās viedierīces.

2.4. Obligāts nosacījums mobilās aplikācijas "VAKS mobile" izmantošanai ir aktīvs interneta pieslēgums (mobilie dati, Wi-Fi, u.c.).

2.5. Lietotājs var lejupielādēt mobilo aplikāciju "VAKS mobile", lai to izmantotu vairākās viedierīcēs. Ja Lietotājs dzēš mobilo aplikāciju "VAKS mobile" no viedierīces vai nomaina viedierīci, viņam tā no jauna ir jāuzstāda savā viedierīcē turpmākai lietošanai. Pēc atkārtotas lejupielādes jaunajā lietotnē būs jāveic nepieciešamo saimniecību pirmreizēja reģistrēšana “VAKS mobile lietotnē. 2.6. Lietotāja pienākums ir patstāvīgi veikt pasākumus, lai novērstu piekļuvi mobilai aplikācijai "VAKS mobile" personām, kurām nav uz to tiesību.

3. Elektroniska kravas reģistrēšanas kārtība atrodoties VAKS Valmieras filiālē

3.1. Novietojiet savu automašīnu/traktoru gaidīšanas laukumā Abula ielā 1 (intensīvas sezonas laikā), vai pie pirmreizējas kravas svēršanas Mūrmuižas ielā 18 (mazāk intensīvas sezonas laikā) un izslēdziet dzinēju;

3.2. Pieejot pie VAKS termināla veiciet izvēlni “Pirmreizējā saimniecības reģistrēšana mobilajā aplikācijā; ievadot saimniecības nosaukuma pirmos trīs burtus izvēlnē atrodiet saimniecību, kuras vārdā Lietotājs ir piegādājis kravu.

Izmantojot mobilo lietotni "VAKS mobile", izvēlieties ikonu “Reģistrēt saimniecību un veiciet QR koda skanēšanu vai manuālu 6 ciparu ievadi, kas redzami termināla ekrānā, ja nav izdevies veikt QR skanēšanu, lai pievienotu saimniecību “VAKS mobile lietotnei. 3.3. Lai pabeigtu elektronisku pieteikšanos rindā izmantojot mobilo aplikāciju "VAKS mobile, sadaļā “Pieteikties rindā pievieno kultūras grupu un transportlīdzekļa numuru. 3.4. Galvenajā “VAKS mobile “izvēlnē būs redzams kravas rindas numurs un kravas atrašanās stāvoklis “Kravas pieteikums pabeigts. 3.5. Gaidiet uzaicinājumu doties uz kravas pirmreizējo svēršanos saņemot uzaicinājumu “VAKS mobile “lietotnē “Dodies uz kravas svēršanu!. 3.6. Ierodoties uz pirmreizējo kravas svēršanos Mūrmuižas ielā 18 dodies pie VAKS termināla. Izmantojot “VAKS mobile lietotni izvēlieties QR koda skanēšanas funkciju kravai kura atrodas stāvoklī “Dodieties uz kravas svēršanu!. Veiciet QR koda skanēšanu, kas atrodas terminālī, vai veiciet manuālu 6 ciparu ievadi, kas redzami termināla ekrānā, ja nav izdevies veikt QR skanēšanu.

3.7. VAKS terminālī izvēlieties svaru numuru uz kuriem atrodas Lietotāja transport līdzeklis; un terminālī apstipriniet kravas svaru.

3.7.1. Ja Jūsu atvestajam kravas sastāvam ir nepieciešama papildus svēršana nākamajā izvēlnē “Vai nepieciešama papildus sastāva svēršana? spiediet “Jā. Pārbraucot sastāvu veiciet atkārtoti iepriekš minētās darbības punktos 3.6. un 3.7. Gaidiet uzaicinājumu doties uz bērtni kravas izbēršanai saņemot “VAKS mobile lietotnē paziņojumu “Dodies uz bērni. 3.8. Izberot kravu bērtnē Lietotājs “VAKS mobile lietotnē saņems paziņojumu “Dodies uz tukšās kravas svēršanu. 3.9. Ierodoties uz tukšās kravas svēršanos Mūrmuižas ielā 18 dodies pie VAKS termināla. Izmantojot “VAKS mobile lietotni izvēlieties QR koda skanēšanas funkciju kravai kura atrodas stāvoklī “Dodieties uz tukšās kravas svēršanu!. Veiciet QR koda skanēšanu, kas atrodas terminālī, vai veiciet manuālu 6 ciparu ievadi, kas redzami termināla ekrānā, ja nav izdevies veikt QR skanēšanu.

3.10. VAKS terminālī izvēlieties svaru numuru uz kuriem atrodas Lietotāja transport līdzeklis; un terminālī apstipriniet kravas svaru.

3.10.1. Ja Jūsu atvestajam kravas sastāvam ir nepieciešama papildus svēršana nākamajā izvēlnē “Vai nepieciešama papildus sastāva svēršana? spiediet “Jā. Pārbraucot sastāvu veiciet iepriekš minētās darbības punktos 3.9. un 3.10. 3.10. Apstiprinot tukšās kravas svaru “VAKS mobile lietotnē saņemsiet paziņojumu “Kravas pieņemšana ir pabeigta un, ja nepieciešams veiciet kravas nodošanas akta izdruku terminālī.

3.11. Kravas nodošanas akts ir sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

4. Mobilās aplikācijas "VAKS mobile" izmantošanas pārtraukšana 4.1. Lietotājs ir tiesīgs jebkurā laikā pārtraukt mobilās lietotnes "VAKS mobile" izmantošanu, izejot no lietotnes vai izdzēšot lietotni no savas viedierīces. 4.2. Ja Lietotājam ir kļuvis zināms vai ir aizdomas, ka viņa kontam mobilajā aplikācija "VAKS mobile" ir saņēmusi vai var saņemt prettiesisku piekļuvi cita persona, Lietotājam ir nekavējoties jāveic nepieciešamie drošības pasākumi, lai mazinātu iespējamos riskus. 4.3. Ja mobilā aplikācija "VAKS mobile" tiks izdzēsta, Lietotājs vairs nevarēs izmantot mobilo aplikāciju "VAKS mobile" savā viedierīcē. Ja Lietotājs atkal vēlas izmantot mobilo aplikāciju "VAKS mobile", viņam no jauna ir jālejupielādē mobilā aplikācija "VAKS mobile" savā viedierīcē.

5. Atbildība

5.1. Par veikto darījumu un darbību likumību, izmantojot mobilo aplikāciju "VAKS mobile", un to sekām atbild Lietotājs. Iespējamos strīdus ar trešajām personām, Lietotājs risina pats.

5.2. VAKS atbild tikai par pareizu mobilās aplikācijas "VAKS mobile" kā platformas darbību saskaņā ar šiem Noteikumiem.

5.3. VAKS piedāvā mobilo aplikāciju "VAKS mobile šajos Noteikumos definētajā veidā (princips as-is) un tai nav jānodrošina mobilās aplikācijas "VAKS mobile" visas diennakts un nekļūdīga darbība. VAKS neatbild par zaudējumiem, kas var rasties saistībā ar to, ja mobilā aplikācija "VAKS mobile" nedarbojas vai to nevar izmantot vēlamajā veidā.

5.4. Lietotājs apņemas paziņot VAKS par pretenzijām, kas saistītas ar mobilās aplikācijas "VAKS mobile" izmantošanu, ne vēlāk kā 30 dienu laikā no brīža, kad radušies apstākļi, kas ir par pamatu pretenzijai.

5.5. VAKS nav atbildīga par pakalpojumu pareizu darbību, kurus piedāvā trešās personas, izmantojot mobilo aplikāciju "VAKS mobile", piemēram, par trešo personu nodrošinātiem pakalpojumiem, kas tieši saistīti ar mobilās aplikācijas "VAKS mobile" funkcionalitāti un ietilpstošo darbību izpildi.

6. Datu izmantošana

6.1. Mobilās aplikācijas "VAKS mobile" izmantošana paredz, ka VAKS apstrādā Lietotāja datus, tostarp personas datus (vārds, uzvārds, mobilā tālruņa numurs, e-pasta adrese) un datus, kas rodas, izmantojot mobilo aplikāciju "VAKS mobile" (Dati), un to nodošanu personām, kas saistītas ar pakalpojumu veikšanu, izmantojot mobilo aplikāciju "VAKS mobile".

6.2. VAKS savu klientu datus apstrādā saskaņā ar VAKS Privātuma politiku. 6.3. VAKS apstrādā Datus ar mērķi nodrošināt mobilās aplikācijas "VAKS mobile" izmantošanu VAKS struktūrvienībās (leģitīmās intereses), kā arī lai izpildītu no likuma izrietošās saistības saskaņā ar šiem Noteikumiem, kā arī saskaņā ar VAKS Privātuma politiku.

7. Mobilās aplikācijas "VAKS mobile" noteikumu un funkcionalitātes izmaiņas, pakalpojuma izbeigšana

7.1. VAKS ir tiesības jebkurā brīdī vienpusējā kārtībā veikt izmaiņas šajos Noteikumos, paziņojot par to Lietotājam vietnē www.VAKS.lv. No brīža, kad paziņojums par izmaiņām ir nosūtīts uz mobilajā aplikācijā "VAKS mobile" reģistrētā Lietotāja epasta adresi, tiek uzskatīts, ka Lietotājs ir informēts par

izmaiņām. Ja Lietotājs nepiekrīt izmaiņām, viņš apņemas izdzēst mobilo aplikāciju "VAKS mobile". Ja Lietotājs turpina izmantot mobilo aplikāciju "VAKS mobile", tiek uzskatīts, ka viņš ir piekritis atbilstošajām izmaiņām.

7.2. Lietotājam ir jāielādē mobilās aplikācijas "VAKS mobile" programmatūras atjauninājumi, jo tie satur jaunu funkcionalitāti vai izmaiņas esošajā, iespējamo kļūdu labojumus un drošības sistēmas atjauninājumus.

7.3. VAKS ir tiesības jebkurā brīdī pārtraukt pakalpojumu sniegšanu ar mobilās aplikācijas "VAKS mobile" palīdzību, paziņojot par to 30 dienas iepriekš. Atbilstošais paziņojums tiek nosūtīts uz mobilajā aplikācija "VAKS mobile" reģistrētā Lietotāja epasta adresi. VAKS nav atbildīga pret Lietotāju par iespējamām sekām, ja nav bijis iespējams lietot mobilo aplikāciju "VAKS mobile".

8. Citi noteikumi

Jautājumos, ko nereglamentē šie Noteikumi, VAKS un Lietotājs vadās no Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

 

Stājas spēkā no 08.07.2022.